Các công việc của Tư vấn giám sát theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Chủ đầu tư tại các dự án. Ngoài ra, bằng năng lực và kinh nghiệm của đơn vị, chúng tôi còn mang lại các dịch vụ giá trị gia tăng cho Chủ đầu tư bao gồm:

  • Rà soát lại toàn bộ thiết kế, góp ý với đơn vị thiết kế để đảm bảo khi ra thi công sẽ hạn chế các vướng mắc tại hiện trường.
  • Ban hành hồ sơ quản lý chất lượng cho Dự án. Đào tạo các cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý hồ sơ của đơn vị thi công để đảm bảo thực hiện nhuần nhuyễn.
  • Luôn đảm bảo công việc xong đến đâu, hồ sơ sẽ hoàn thiện ngay đến đó.
  • Góp ý cho các Nhà thầu bản vẽ gia công chế tạo (shopdrawing) để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Dự án.
  • Góp ý chỉ dẫn kỹ thuật (SPEC) cả tiếng Anh và tiếng Việt, đảm bảo các chỉ dẫn kỹ thuật đúng theo quy định và khả thi trên thị trường Việt Nam cả trên phương diện kỹ thuật và giá.