Đối với những dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 

  • Tuyệt đối tuân thủ theo Luật đấu thầu và các văn bản dưới Luật.
  • Nghiên cứu hồ sơ thiết kế để viết bài thầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật của Dự án.

Đối với những dự án tư nhân:

  • Tư vấn cho các Chủ đầu tư năng lực của những đơn vị phù hợp với gói thầu.
  • Cùng Chủ đầu tư kiểm tra năng lực các đơn vị, báo cáo độc lập với Chủ đầu tư về năng lực của từng đơn vị căn cứ trên kết quả kiểm tra.
  • Nghiên cứu hồ sơ thiết kế để viết bài thầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật của Dự án.