TCVN 4454:2012 – Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4454:2012 – Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này được áp dụng trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh giới hành chính xã (còn gọi là quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới – gọi tắt là quy hoạch xây dựng nông thôn)

Đối tượng quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới bao gồm: quy hoạch xây dựng xã, quy hoạch chi tiết trung tâm xã; quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, khu tái định cư, cải tạo xây dựng thôn, bản hiện có (còn gọi là quy hoạch điểm dân cư nông thôn).

Quy hoạch xây dựng nông thôn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Tuân thủ các văn bản pháp quy hiện hành về quy hoạch xây dựng;

– Tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan về bảo vệ các công trình kỹ thuật, công trình quốc phòng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và bảo vệ môi trường;

– Phù hợp với đặc điểm của địa phương về:

+ Điều kiện tự nhiên: địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, đất đai, nguồn nước, môi trường, khí hậu, tài nguyên, cảnh quan;

+ Điều kiện kinh tế: hiện trạng và tiềm năng phát triển;

+ Điều kiện xã hội: dân số, phong tục, tập quán, tín ngưỡng…

+ Khả năng sử dụng đất đai, tập quán sản xuất, sinh hoạt của người dân và các đặc trưng khác.

– Đảm bảo việc xây dựng mới, cải tạo các điểm dân cư nông thôn đạt các yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đảm bảo phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống và sản xuất;

– Điều kiện an toàn, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường;

– Bảo vệ cảnh quan và các di tích lịch sử, văn hóa; giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc;

– Các yêu cầu về quốc phòng, an ninh;

– Sử dụng hợp lý vốn đầu tư, đất đai và tài nguyên.

TCVN 4454:2012 thay thế TCVN 4454:1987.

Download TCVN 4454:2012 – Quy hoạch xây dựng nông thôn

Trả lời

Your email address will not be published.