Quy định trình bày bản vẽ công ty

Mọi dự án của công ty phải tuân thủ theo Form trình bày bản vẽ của công ty như sau:

1, Font chữ của công ty là font dùng kiểu gõ Unicode.

- Font có tên là Tahoma.shx Mọi người tải font về, giải nén và copy font vào thư mục font của autocad.

- Để chuyển các font chữ khác . . .

****Chỉ có thành viên của công ty mới có thể download / Vui lòng Đăng nhập****